Validity Foundation - Mental Disability Advocacy CentreНПО внасят иск в Съда на Европейския съюз срещу Европейската комисия за финансиране на инициативи, които водят до сегрегация на хора с увреждания в България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ (English)

Брюксел, 15 ноември 2019 – За първи път в историята три правозащитни организации в сферата на уврежданията предизвикват съдебна процедура срещу Европейската комисия поради отказ да бъде спряно инфраструктурно финансиране от ЕС, което България ще използва за изграждане на институции за хора с увреждания. Дело № T-613/19, внесено в Съда на Европейския съюз в Люксембург оспорва Решение на Европейската комисия да не спре финансиране от ЕС за България.

По-рано през годината Европейката мрежа за независим живот (ЕМНЖ), фондация „Валидити“ (Валидити) и Центъра за независим живот (ЦНЖ) се обърнаха към българското правителство (https://enil.eu/news/bulgaria-must-suspend-the-construction-of-68-institutions-for-the-disabled/) с предложение за незабавно прекратяване на програма, която насочва средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ Фондове) към изграждане на голям брой институции, предназначени за хора с увреждания и възрастни хора. Въпреки заявения ангажимент на България да провежда политика на деинституционализация, тази инвестиция ще подпомогне заместването на големи специализирани институции с малки такива, като по този начин се избягва решаването на всички сериозни проблеми, предизвикващи дискриминация, социално изключване и сегрегация на тези групи граждани. Получили отказ за спиране на процедурата от страна на Управляващия орган в България, жалбоподателите се обърнаха към Европейската комисия с искане да бъде спряно финансирането на България от ЕС по тази програма и така да се гарантира съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана както от България, така и от ЕС. Комисията отказа да вземе такова решение и не остави друга възможност на организациите-жалбоподатели освен да се обърнат към Съда на Европейския съюз.

Жалбоподателите пледират за отхвърляне отказа на Европейката комисия да прекрати плащанията, свързани с процедура за безвъзмездно финансиране BG16RFOP001-5.002 “Подкрепа за деинституционализация на услугите за възрастни хора и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.  Трите организации са подкрепени от адвокатска кантора „Ковингтън и Бърлинг“.

Инес Булич, заместник директор на Европейската мрежа за независим живот, заяви: “Регулацията на ЕСИ Фондовете, в съчетание с Хартата за основни човешки права и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, създава солидни правни основания за намеса в политиките на държавите-членки, когато използването на европейски фондове води до дискриминация на хора с увреждания. Съвършено неприемливо е Комисията да допуска използване на европейски средства от страните-членки по начин, който е в противоречие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.”

Капка Панайотова, директор на ЦНЖ в София, посочи защо институциите, финансирани със средства от ЕС в България, са в нарушение на Конвенцията: “Чл. 19 от Конвенцията определя характеристиките на онова, което се нарича „институционална грижа“. Сред изброените е посочена липсата на личен избор и автономност като резултат от наложен стил и режим на живот. Комитетът на ООН по правата на хората с увреждания през октомври 2018 година предупреди България (https://bit.ly/2NPAsWw), че преместването на хора от големи социални домове в малки групови къщички не е в съответствие с чл. 19 от Конвенцията.”

Стивън Алън, изпълнителен директор на Валидити, споделя: “Сегрегацията на хора с увреждания е в нарушение на човешките права и противоречи на основните ценности на Европейския съюз. За съжаление, обаче, редица страни-членки на Европейския съюз продължават да инвестират сериозни средства от Европейските фондове точно по този начин. Европейската комисия е призвана да играе ключова роля за предотвратяване на сегрегацията и осигуряване на възможности за хората, които са станали жертва на подобни политики.”

Допълнителна информация за журналистите:

Безвъзмездното финансиране по процедура BG16RFOP001-5.002 “Подкрепа за деинституционализация на услугите за възрастни хора и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ възлиза на 18 млн. евро, които ще бъдат използвани за изграждане, обновяване, обзавеждане и оборудване на 6 дневни центъра и 68 групови дома за възрастни хора и хора с увреждания, в това число и такива с психични проблеми, интелектуални затруднения и деменция. Средствата ще бъдат насочени към 29 общини, в които се очаква да бъдат разкрити до девет нови обекта. Една от тези общини е Дряново – сравнително малка община с население от 8.000 човека – където голям социален дом за 100 жени с увреждания ще бъде заменен със 7 новопостроени къщички. Вместо да им се предложи подкрепа за живот в общността, жените от големия дом ще продължат да живеят в институция, финансирана от ЕС.

За повече информация: Петиция до Европейския парламент относно използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за подкрепа на деинституционализацията на хора с увреждания в България (Petition to the European Parliament concerning the use of the European Structural and Investment Funds to support deinstitutionalisation of people with disabilities in Bulgaria)

Данни за ЕМНЖ, Валидити и ЦНЖ – София:

Европейската мрежа за независим живот (ЕМНЖ) е европейска платформа на хора с увреждания и членове от всички европейски страни. Визията на ЕМНЖ е за Европа, в която хората с увреждания могат да правят избори за живота си, да упражняват контрол върху решенията за техния живот, както правят всички останали граждани; една Европа, в хората с увреждания са ценени като част от своите общности и имат всички права, както е посочено в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Мисията на ЕМНЖ е да се застъпва и лобира за ценностите, принципите и практиките на независимия живот, а именно: реда без бариери, достъп до лична помощ и адекватни технически помощни средства, които в комбинация правят възможно живеене на хората с увреждания като пълноценни граждани. За повече информация: www.enil.eu

Валидити е международна неправителствена организация, която прилага правни стратегии за насърчаване и защита на човешките права на хора с психо-социални и интелектуални затруднения. Създадена през 2002 година Валидити е със седалище в Будапеща, Унгария, и работи с мрежа от адвокати-правозащитници в цяла Европа и Африка, водейки стратегически дела за насърчаване на системни реформи. За повече информация: www.validity.ngo.

ЦНЖ – София е българска неправителствена застъпническа организация на хора с увреждания, създадена през 1995 година, за да разпространява идеите на независимия живот сред българите с увреждания, българските държавни институции и политически организации. Визията и мисията на Центъра са насочени към формиране на политики за социално включване на хората с увреждания във всички сфери на публичния живот чрез осигуряване на достъпна среда, лична помощ, достъпни и адекватни услуги. ЦНЖ е сред активните и високо ценени организации на хора с увреждания в България и чужбина. За повече информация: www.cil.bg